Privaatsuspoliitika – Khuul Shop

Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA


1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise põhimõtteid. Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Khuul (edaspidi töötleja)

1.2. Andmesubjekt Privaatsuspoliitika mõistes on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid töötleb andmetöötleja.

1.3. Privaatsuspoliitika tähenduses on klient igaüks, kes ostab kaupu või teenuseid vastutava töötleja veebisaidilt.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmetöötluse põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötlejal on võimalik kinnitada, et isikuandmeid on töödeldud kooskõlas õigusaktidega.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Vastutava töötleja poolt kogutud, töödeldud ja salvestatud isikuandmeid kogutakse elektrooniliselt, peamiselt veebilehe ja e-posti teel.

2.2. Andmesubjekt annab oma isikuandmete jagamisega vastutavale töötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata isikuandmeid privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkidel, mida andmesubjekt kaupu või teenuseid ostes vahetult või kaudselt töötlejaga jagab. veebisaidil.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja täielikud. Teadlikult valeandmete esitamist loetakse meie privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud viivitamatult teavitama andmetöötlejat esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjektile või kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest, mis on põhjustatud andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgmisi andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Sünnikuupäev;

3.1.3. Telefoninumber;

3.1.4. E-posti aadress;

3.1.5. Saaja aadress;

3.1.6. arvelduskonto number;

3.1.7. Maksekaardi andmed;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse § 6 lõike 1 punktid a, b, c ja f:

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või andmesubjekti taotlusel lepingueelsete meetmete võtmiseks;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvides, välja arvatud juhul, kui selline huvi kaalub üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb isikuandmeid kaitsta, eelkõige juhul, kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk - turvalisus ja ohutus Isikuandmete maksimaalne säilitamise tähtaeg - vastavalt seaduses sätestatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk - tellimuse töötlemine Isikuandmete maksimaalne säilitusaeg 8 aastat

3.4.3. Töötlemise eesmärk on tagada e-poe teenuste toimimine Isikuandmete maksimaalne säilitusaeg 8 aastat

3.4.4. Töötlemise eesmärk - kliendihaldus Isikuandmete maksimaalne säilitusaeg 8 aastat

3.4.5. Töötlemise eesmärk - finantstegevus, raamatupidamine Isikuandmete maksimaalne säilitamise tähtaeg - vastavalt seaduses määratud tähtaegadele
3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus Isikuandmete maksimaalne säilitusaeg 8 aastat
3.5. Vastutaval töötlejal on õigus jagada klientide isikuandmeid kolmandate isikutega, nagu volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerfirmad, ülekandeteenust osutavad ettevõtted. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab töötleja organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et tagada isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja muu ebaseadusliku töötlemise eest.
3.7. Vastutav töötleja säilitab andmesubjektide andmeid olenevalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 8 aastat.
4. Andmesubjekti õigused
4.1. Andmesubjektil on õigus tutvuda oma isikuandmetega ja nendega tutvuda. 4.2. Andmesubjektil on õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.
4.3. Andmesubjektil on õigus ebatäpseid andmeid täiendada või parandada.
4.4. Kui andmesubjekt töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, on andmesubjektil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta.
4.5. Andmesubjekt saab oma õiguste teostamiseks ühendust võtta e-poe klienditoega aadressil.
4.6. Andmesubjekt saab oma õiguste kaitseks esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile.
5. Lõppsätted
5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016.
5.2. Vastutaval töötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades muudatustest andmesubjekte veebilehel khuulshop.com.
5.3 Khuul on isikuandmete vastutav töötleja, Khuul edastab maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le


KÜSIMUSED JA KONTAKTANDMED

Kui soovite: pääseda juurde, parandada, muuta või kustutada mis tahes isikuandmeid, mis meil teie kohta on, registreerida kaebus või soovite lihtsalt lisateavet, võtke meiega ühendust aadressil help@khuulshop.com.

Sule (esc)

Tasuta kohaletoimetamine teie 1. tellimuse korral

Ole valmis säästma! Tervituskingitusena saate oma esimesel ostul tasuta kohaletoimetamise allahindlust koodiga TRYKHUUL. Ärge jääge ilma eksklusiivsetest pakkumistest ja viimastest uudistest, liituge meie uudiskirjaga kohe!

Vanuse kinnitamine

Sisestage klõpsates kinnitate, et olete alkoholi tarbimiseks piisavalt vana.

Otsing

Lisatud ostukorvi